Rewitalizacja


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - numer konta
opublikowano: 2019-12-17 06:59:17


więcej
Zakończenie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wojsławice"
opublikowano: 2019-10-31 14:07:10

więcej
Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2017-2023
opublikowano: 2017-09-28 13:02:06

Rada Gminy Wojsławice na sesji odbytej w dniu 27 września 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2017-2023.

Z treścią dokumentu można zapoznać się, klikając w odnośnik poniżej:

Lokalny program Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2017-2023

więcej
Zaproszenie na II i III konsultacje społeczne
opublikowano: 2017-08-22 14:32:03

ZAPROSZENIE NA KOLEJNE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

 • 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 11:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojsławice,
 • 6 września 2017 r. (środa) o godz. 11:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojsławice.

Podczas spotkania:

 • zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, wynikający
  z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych,
 • propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 • zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rewitalizacyjne.
więcej
Projekty przedsięwzięć do Lokalnego Planu Rewitalizacji
opublikowano: 2017-08-13 14:08:52

Szanowni Państwo,

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się w proces opracowywania Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową), bazując na wskazanym obszarze rewitalizacji obejmującym poniższe sołectwa:

 • Wojsławice-Kolonia
 • Wojsławice, ul. Grabowiecka,
 • Wojsławice, ul. Krasnystawska,
 • Wojsławice, ul. Rynek,
 • Wojsławice, ul. Uchańska
więcej
Zaproszenie na konsultacje społeczne
opublikowano: 2017-07-25 10:31:18

więcej
Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Wojsławice
opublikowano: 2017-07-21 09:08:44

GMINA WOJSŁAWICE PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WOJSŁAWICE NA LATA 2017-2023

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wojsławice będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.) i realizowany w ramach projektu pn. "Gminny Program Rewitalizacji szansą na rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy i poprawę ładu przestrzennego Gminy Wojsławice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Wojsławice wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto Program umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

więcej
Rewitalizacja - podstawowe informacje
opublikowano: 2017-07-21 08:00:00

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w mieście, w obszarach, na których zidentyfikowano stan kryzysowy (obszary problemowe). Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji ma nastąpić poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Czym jest Program Rewitalizacji?

Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy, kraju, środków europejskich) oraz prywatnych.

więcej