E-pocztówki

Zobacz galerie z: Galeria

E-powiat

opublikowano: 2011-11-10 12:46:42

Projekt
„e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych
w powiecie chełmskim”

Wartość projektu: 8 241 612,14 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 6 995 933,60 zł

Beneficjent: Powiat Chełmski

Opis projektu:

Powiat chełmski w latach 2008-2011 realizuje projekt pn. „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” w ramach Działania 4.1. Społeczeństwo Informacyjne RPO WL na lata 2007-2013.

Partnerami Projektu są gminy z terenu powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź oraz miasto Rejowiec Fabryczny.

Projekt zakłada wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, utworzenie portalu e-Urząd, w ramach którego zostaną uruchomione urządzenia teleinformatyczne oraz elektroniczna skrzynka podawcza.

Realizacja Projektu ma na celu:

- wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu
   terytorialnego,
- dostosowanie urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług
   drogą elektroniczną,

- usprawnienie funkcjonowania administracji oraz podniesienie jakości usług interesantów.

 

 


Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice

opublikowano: 2011-11-16 07:18:52


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Zespole Szkół Publicznych w Wojsławiacch - Kolonii  realizowany jest projekt systemowy pt;” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  kompetencji  w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych   świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Dzięki funduszom z projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” uczniowie będą mogli uczęszczać na  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  takie jak:

 - zajęcia matematyczne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z czytania i pisania

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia artystyczne.