Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice

opublikowano: 2011-11-16 07:18:52


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Zespole Szkół Publicznych w Wojsławiacch - Kolonii  realizowany jest projekt systemowy pt;” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  kompetencji  w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych   świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Dzięki funduszom z projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” uczniowie będą mogli uczęszczać na  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  takie jak:

 - zajęcia matematyczne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z czytania i pisania

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia artystyczne.