Ogłoszenie
opublikowano: 2019-03-04 11:21:33

 

 

 

Gmina Wojsławice zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na usługę Opiekuna Grupy projektu pn. ,"Utworzenie Klubu Seniora Aktywna Jesień w Wojsławicach" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wszelkie dokumenty dotyczące procedury zapytania ofertowego znajdą Państwo na stronie: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=215 w zakładce: Zapytanie ofertowe dot. usługi Opiekuna Grupy w Klubie Seniora "Aktywna Jesień w Wojsławicach"

powrót