Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego
opublikowano: 2017-12-07 13:15:35

Wojsławice, dnia 07.12.2017 rok

GOSR.6840.4.2017

 I N F O R M A C J A
o wyniku drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz.1490) Wójt Gminy Wojsławice informuje, że w dniu 29.11.2017 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Wojsławice ul. Rynek 30 (sala narad) odbył się drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką.

Przedmiot przetargu:                                            

         1)lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 43.44 m2, znajdujący się w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym położonym we wsi Olszanka nr 64D gm. Kraśniczyn na działkach oznaczonych nr 261/16, 261/17, 261/18 łącznego obszaru 2 117 m2. Oraz przynależna do lokalu komórka o powierzchni 18 m2 znajdująca się na części działki oznaczonej nr 261/11 o pow. 2 117 m2, położonej we wsi Olszanka gm. Kraśniczyn.

 Księga Wieczysta nr  ZAIK/00033886, dotycząca lokalu.

 Księga Wieczysta nr ZA1K/00033839, dotycząca komórki.    

 Cena wywoławcza    30 090.00 zł.

 Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1,

 Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0,

 Najwyższa cena uzyskana w przetargu  31 195.00  zł.

 Ustalony nabywca nieruchomości ; Pan Andrzej Kawecki.

Informację o wynikach przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice na okres 7 dni tj. od 07.12.2017 roku do dnia 13.12.2017 roku.


powrót